privātuma politika
Vispārīgie noteikumi
SIA “Build Metrum”, turpmāk – Build Metrum, sniedz pakalpojumus ģeodēzijas nozarē, turpmāk ‒ Pakalpojumi. Build Metrum ir svarīga personu privātuma aizsardzība un savā ikdienas darbībā uzņēmums rūpējas, lai personas dati būtu pasargāti. Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt skaidrojumu par to, kā Build Metrum rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personas datus, kā arī palīdzēt saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem dati tiek apstrādāti un iepazīstināt ar datu subjektu tiesībām un pienākumiem.
Apstrādājot personas datus, Build Metrum ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus. Privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādājam.
Datu subjektiem ir tiesības viegli un ērti, sazinoties ar Build Metrum, saņemt informāciju par saviem personas datiem, pieprasīt piekļuvi tiem un iesniegt pieteikumu datu grozīšanai/labošanai, dzēšanai, ierobežošanai un pārnešanai, iebilst pret to apstrādi vai ierobežot datu izmantošanu, atsaukt piekrišanas, neietekmējot līdz atsaukuma brīdim veikto datu apstrādi, ja tas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679, turpmāk – Regula, prasībām un nav pretrunā ar citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Definīcijas:

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts).
Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Klients – fiziska persona (datu subjekts), kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru, izmantojot personas datus, kas atrodas personas datu apstrādes sistēmā.
Klienta piekrišana – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un nepārprotama norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus, ka arī sniedz pieeju personas datiem.
Pilnvarota persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
Sīkdatnes (cookies) – nelielas teksta datnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati), kas tiek izveidotas un saglabātas klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Build Metrum tīmekļa vietnes (mājaslapas).
Leģitīmas intereses – Build Metrum leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu Pakalpojumu piedāvājums, kā arī ir juridiskais pamats ar noteikumu, ka datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības nav svarīgākas par uzņēmuma leģitīmajām interesēm. Build Metrum ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu Pakalpojuma sniegšanu, kā arī Build Metrum iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.

Personas datu apstrāde
Build Metrum kā pārzinis, apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Savienības un Regulas prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Ieriķu iela 15 k-3, Rīga, LV1084, E-pasts: karlis@build.lv.

Build Metrum ievēro šādus principus un apstrādā personu datus šādiem mērķiem:
  • Build Metrum nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi;
  • Build Metrum pieprasa un iegūst tikai tik daudz personas datu, cik tas ir nepieciešams katra atsevišķa apstrādes mērķa sasniegšanai;
  • personu datu iegūšana ir pamatota ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai tas ir nepieciešams ar līgumu uzņemto pienākumu izpildei;
  • saņemtie personas dati netiek saglabāti ilgāk nekā nepieciešams un tiek likvidēti, sasniedzot noteikto mērķi;
  • Build Metrum nesniedz saņemtos personas datus citiem uzņēmumiem vai ārpus Eiropas Savienības, ievērojot drošu, adekvātu aizsardzību, pamatojoties un ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus un Regulas prasības;
  • Veicot bezkontakta veidā iegūto personas datu (videonovērošana) apstrādi fizisko personu vitāli svarīgu interešu un īpašuma aizsardzībai, Build Metrum izmanto iekārtas, kas neveic audio ierakstus. Videokameras ierakstiem rezerves kopijas netiek veidotas.

Privātuma politika
Privātuma politika attiecas uz ikvienas personas datu apstrādi un piedāvāto Pakalpojumu. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Build Metrum vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus. Build Metrum nodrošina likumīgu, godprātīgu personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pamats

Klienta piekrišana
Klients kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (subjekta piekrišana) personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Build Metrum apstrādāt personas datus.
Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu
Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Build Metrum leģitīmas intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu Pakalpojumu piedāvājums
Build Metrum ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, Pakalpojumu sniegšanu, kā arī Build Metrum iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
Build Metrum juridisko pienākumu izpilde
Build Metrum ir tiesīgs apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldību likumīgiem pieprasījumiem.
Līguma noslēgšana un izpilde
Lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, Build Metrum apkopo un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.

Personas datu koplietošana
Build Metrum sniedz klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā konkrētās situācijas objektīvus apstākļus. Nepieciešamības gadījumā Build Metrum nodod klienta personas datus Build Metrum pilnvarotām personām, pamatojoties uz Regulu un/vai sadarbības partneriem, darbiniekiem, kredītiestādēm, apdrošināšanas komercsabiedrībām, pakalpojumu piegādātājiem, kas iesaistīti klientam pasūtīto vai izmantoto Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā un uzlabošanā.
Build Metrum ir tiesīgs nodot klienta personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

Tāpat Build Metrum var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku Pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu glabāšanas ilgums
Build Metrum glabā personas datus atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
(i) Build Metrum pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
(ii) Build Metrum ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses; (iii) Build Metrum ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; (iv) ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Sīkdatnes
Tīmekļa vietne build.lv, ar mērķi uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, līdzīgi kā citas mājaslapas, izmanto sīkdatnes (cookies). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/58/EC, jums ir tiesības atslēgt sīkdatņu izmantošanu jebkurā brīdī. Ja jūs turpināt izmantot vietni bez noklusēto iestatījumu izmaiņām, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai build.lv vietnē.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikuma vārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, teksta izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), kādus jūs izmantojāt, lai skatītu vietni, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājaslapas kvalitātes uzlabošanai vai statistisku datu vākšanai. Build Metrum izmanto sīkdatnes lai:
(i) nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
(ii) pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodas izvēlei, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
(iii) iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku, u.c.
Kā es varu kontrolēt sīkdatnes?
Jūs varat kontrolēt un izdzēst sīkdatņu informāciju. Detalizētu informāciju par kontroles procedūrām skatīt tīmekļa vietnē: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Šie iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļās “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana". Attiecīgajā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet šo vietni.
Taču tādā gadījumā jums ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, būs pašrocīgi jāpielāgo atsevišķi iestatījumi, kā arī var nedarboties daži vietnes pakalpojumi un funkcijas.
Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196.